Privacyverklaring

- Karé Accountants -
Privacyverklaring

- Karé Accountants -Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Karé B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68303645. In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen;
  • Niet met anderen zullen delen;
  • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen naar info@karebv.nl. Verder is Karé B.V. te bereiken op  06-53236801.

www.Karebv.nl en www.kare-accountants.nl is een website van Karé B.V. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Karé B.V.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Karé B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

  • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver;
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Karé B.V. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering, het verzamelen van gegevens voor de analyse van de website;
  • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel, denk aan het versturen van nieuwsbrieven. We zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken op de wijze waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. 

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan Karé B.V. te verstrekken indien u toestemt met de verwerking daarvan door Karé B.V. 

Bewaartermijn

Karé B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan op grond van de archiefwet is vereist.

Persoonsgegevens delen met anderen

Karé B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze cliënt, dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar karen@karebv.nl. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen onze dienstverlening goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn. 

Karé B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Websitebezoek

Op de website van Karé B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Karé B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Karé B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

Karé B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Karé B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de door Karé B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Karé B.V.


Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen!
Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.
Karé Accountants leert u en uw onderneming graag kennen!
Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.
CONTACT

Karé BV
Karen van Eldonk
Mob: 06 - 53 23 68 01
Email: karen@karebv.nl


SOCIALMEDIAKWALIFICATIES